Obchodní podmínky

Obchodní společnosti

relaxování s.r.o.

se sídlem Vršovická 796/37, 101 00 Praha 10-Vršovice

identifikační číslo: 06603815

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sleepfox.cz

 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sleepfox.cz a jsou připojeny k nabídce zboží v uvedeném internetovém obchodě, (dále též podmínky). Podmínky blíže vymezují a upřesňují část obsahu práv a povinností prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (dále též spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, řídí se občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a v případě, že se jedná o spotřebitele zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.sleepfox.cz jsou závazné. Provedením objednávky se ze strany kupujícího rozumí vyplnění veškerých údajů, které jsou v příslušném formuláři označeny jako závazné (včetně údajů uvedených v odst. 6 těchto podmínek) s tím, že kupující současně potvrdí příslušný údaj o svém souhlasu s těmito podmínkami. Provedením objednávky, včetně jejího odeslání kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné a správné vyplnění veškerých formulářem povinných údajů a potvrzení kupujícího o souhlasu s těmito podmínkami. Provedením a odesláním objednávky zboží je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká závazným písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupující jsou povinni uvést řádné a správné kontaktní údaje, a to zejména jméno, příjmení (sídlo), úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, emailové i telefonické spojení.

Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen řádně odebrat zboží provedené objednávkou a zaplatit celkovou kupní cenu.

Po jejím připsání na účet prodávajícího, je zboží ihned zadáno do zakázkové výroby a v takovém případě již nelze provádět jakékoliv změny objednávky. Zároveň v takovém případě nelze v souladu s §1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ze strany kupujícího a spotřebitele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno, o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat. Charakteristika a specifikace zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.sleepfox.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, ceny a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Případné nesprávnosti a nepřesnosti má prodávající právo kdykoliv odstranit nebo změnit, přičemž v případně, kdy se jedná o zjevně nebo zřejmě nesprávné údaje (údaje, které odporují běžným zvyklostem) je kupující povinen prodávajícího na tyto předem písemně upozornit, resp. ověřit jejich správnost. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví. Provedením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Potvrzení objednávky

Závazné potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři) nejpozději do 2. pracovního dne ode dne doručení řádně provedené a platné objednávky. V případě prodlení s doručením potvrzení objednávky je kupující povinen kontaktovat prodávajícího. 
Prodávající bude následně informovat kupujícího o odeslání zboží ze skladu formou e-mailové zprávy.

Zrušení objednávky kupujícím

Kupující je oprávněn řádně provedenou objednávku zrušit do 24 hodin ode dne provedení objednávky, a to jen písemně, či e-mailem bez udání důvodu, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak. K takovémuto zrušení provedené objednávky je třeba uvést jméno, příjmení (sídlo) kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží.
Byla-li kupní cena provedené objednávka již zaplacena, prodávající zašle tuto kupní cenu zpět kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne zrušení objednávky.

V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena zboží, případně údaje na webových stránkách jsou nesprávné nebo nepřesné má prodávající právo zrušit potvrzenou objednávku do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky. V takovém případě prodávající kupujícího kontaktuje prostřednictvím e-mailu a oznámí kupujícímu zrušení potvrzené objednávky. 
V případě, že byla uhrazena část nebo celá kupní cena vyplývající z objednávky, bude tato kupní cena, případně její část vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Prodávající má právo objednávku zrušit - stornovat i v případě, že se jedná o neplatnou objednávku, tedy objednávku provedenou v rozporu s postupem dle čl. 2 těchto podmínek.

Cena a platba

Ceny zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.sleepfox.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Před odesláním objednávky dojde k výpočtu celkové ceny za zboží včetně souvisejících poplatků, kterými jsou poplatek za dopravu a za dobírku, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Kupující při objednávce je povinen zvolit konkrétní způsob platby dle možností uvedených při objednávce, a to platba předem na účet, platba kartou on-line nebo platba dobírkou - platba při převzetí zboží od dopravce nebo hotově při osobním odběru. V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je toto jednání kupujícího považováno za porušení těchto podmínek a kupní smlouvy, přičemž v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

 

 

Platbu kupní ceny lze provést jednou z těchto nabízených možností:

 1. osobně v hotovosti po telefonickém nebo emailovém sjednání termínu s prodávajícím, přičemž tuto platbu lze provést do částky stanovené příslušným zákonem o hotovostních platbách,
 2. převodem na účet u Komerční banka, a. s., č.ú. 115-7955900257/0100 s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky kupujícího, přičemž kupní cena, včetně souvisejících poplatků se považuje za řádně uhrazenou připsáním na uvedený účet prodávajícího.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení sjednané kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad s tím, že na vyžádání k uvedené faktuře může být přiložen dodací list.

Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.sleepfox.cz označeny jako akční nebo výprodej skladu, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob, anebo do další aktualizace příslušné nabídky.

Prodávající má právo požadovat úhradu kupní ceny zboží předem na účet, a to zejména při atypického nebo nestandardního rozměru zboží (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího, spotřebitele, atd.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení řádně provedené a platné objednávky kupujícího za podmínky obdržení všech podmínek, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě atypických, nestandardních rozměrů nebo objednávce více kusů a zakázek tzv. na míru počne dodací lhůta běžet až po připsání kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. V případě, že platba není připsána na účet prodávajícího do 14 pracovních dnů ode dne potvrzení řádně provedené a platné objednávky, považuje se tato objednávka za zrušenou.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího, resp. dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvními přepravci, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím, nejpozději však do 20 pracovních dnů. 

U výrobků u kterých má prodávající právo požadovat úhradu kupní ceny předem je prodávající oprávněn zboží dodat do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že dodávka zboží si vyžádá delší období, bude kupující o termínu dodání objednaného zboží informován e-mailem v nejkratším možném termínu. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě, má prodávající právo od objednávky nebo kupní smlouvy odstoupit.

Doprava zboží a cena dopravy
 • Nadměrné zakázky zajišťujeme vlastní dopravou.
 • doprava zdarma do rozměru 180x200
 • doprava 800 kč od rozměru 200x200

Doručení zboží je standardně v pracovních dnech vždy mezi 8:00-18:00 hodinou.

V případě zájmu vynesení zboží do patra nás prosím kontaktujte na info@sleepfox.cz pro zjištění, zda je to u dané zakázky možné a v jaké ceně.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zjistit, zda objednané zboží není mechanicky poškozeno a zda odpovídá provedené objednávce kupujícího, potvrzené prodávajícím. Podpisem dodacího listu je kupující povinen potvrdit, že doručené a nepoškozené zboží kupující řádně převzal. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí jeho vadu je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol, ve kterém kupující přesně a určitě popíše zjištěnou vadu (případně zde uveden popíše v přepravním listu) s tím, že v takovém případě nebude zboží kupujícímu přepravcem předáno. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od řádného převzetí zboží. Toto právo lze využít výhradně a pouze spotřebitelem, nikoliv kupujícím jako podnikatelským subjektem. Toto právo odstoupit od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě nelze spotřebitelem využít v případě provedené objednávky atypického a nestandardního zboží, tedy zboží upravené podle přání spotřebitele, na zakázku nebo pro jeho osobu. Tzn. vždy, pokud se nejedná o typický rozměr (tj. 80x200cm, 90x200cm, 100x200cm,140x200cm, 160x200cm, 180x200cm).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem učiněno písemně s tím, že musí obsahovat jméno a příjmení spotřebitele, číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu a číslo účtu či adresu spotřebitele pro vrácení uhrazené kupní ceny, případně její části.

Spotřebitel v případě, kdy odstoupí od kupní smlouvy zde uvedeným způsobem je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího převzal. Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené. Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží bude nepoškozeno, neušpiněno a řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě vraceného zboží. Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí spotřebitel sám. Spolu se zbožím je spotřebitel povinen vrátit i originál dokladu o jeho koupi.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Prodávající v případě, kdy spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy a vrátí zboží prodávajícímu zde uvedeným způsobem, vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží zpět prodávajícímu, kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, spotřebiteli zpět dříve, než mu spotřebitel předá vrácené zboží. 
V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající spotřebitele, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.
Spotřebitel zboží vrátí zpět prodávajícímu nepoškozené, s ohledem na hygienické podmínky nepoužité v originálním neporušeném obalu, kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), s přiloženým dokladem o koupi.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy shora uvedeným způsobem, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží částečně rozbaleno případně jakkoliv porušen obal), má prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (skutečné náklady na přepravu, balné, doběrečné, apod.).

V případě porušení shora uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, považuje se takovéto odstoupení za neplatné a neúčinné s tím, že zboží bude vráceno spotřebiteli na jeho náklady zpět.

Kupující (spotřebitel) má dále právo odstoupit od kupní smlouvy, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do tří dnů od jeho faktického převzetí a to vždy písemně či e-mailem.

Kupující (spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující (spotřebitel) objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující (spotřebitel) jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne objednané zboží převzít.

Vice zde:

Reklamace zboží, záruční podmínky

Zbožím se rozumí veškeré zboží, jehož prodejcem je prodávající. Kupující je povinen se seznámit s těmito reklamačními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy, přičemž uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží souhlasí s těmito reklamačními podmínkami. 
Kupující je povinen po celou dobu užívání zakoupeného zboží věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu, apod. Zároveň další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost, přičemž s doporučenou údržbou a ošetřováním zboží je kupující seznámen v návodu k použití, který je součásti dodávky zboží. Před prvním použitím zboží prodávající doporučuje řádně prostudovat tyto reklamační podmínky včetně příslušného návodu k použití. V případě užívání zboží v rozporu s návodem k použití odpovídá kupující za vady vzniklé tímto neodborným zacházením, resp. zacházením a užíváním zboží v rozporu s návodem k použití. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé tímto neodborným zacházením, resp. zacházením a užíváním zboží v rozporu s návodem k použití, jakož i za vady uvedené v odst. 2.3. těchto reklamačních podmínek.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. 
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou jsou výrobní vady nebo vady materiálu použitého k výrobě zboží. 
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení (mimo jiné vyblednutím nebo změnou barev, zvlněním materiálu, apod.), mechanického poškození, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, případně nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu, dále v důsledku používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí pro používání zboží, apod. Obdobně za vadu nelze považovat vadu způsobenou přírodními živly, jakož vyšší mocí, vadu vzniklou nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití nebo vadu vzniklou dodatečnou úpravou jakoukoliv osobou odlišnou od prodávajícího, apod. 
Základním předpokladem řádné reklamace je prokázáním koupě zboží u prodávajícího, nejlépe předložením dokladu o koupi zboží (pokladní doklad, faktura, atd.) a předložení reklamovaného zboží s popisem vady, případně záručního listu (zejména při záruce delší než 24 měsíců). 
Reklamované zboží musí být kompletní a v úplném stavu, musí být v hygienicky přijatelném stavu (tzn. jakkoliv neznečištěné, suché, hygienicky nezávadné, apod.), pokud možno v původním nebo odpovídajícím náhradním obalu, vhodném pro transport zboží. Zboží nesmí být přehnuté ani srolované. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, kterou věc měla od samého počátku, nebo se neprokáže opak.
Kupující je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout. Prodávající nenese odpovědnost za zjevné vady zboží, ledaže výslovně ujistil kupujícího, že věc je bez jakýchkoli vad, nebo vadu lstivě zastřel. Prodávající též nenese odpovědnost za vady způsobené při přepravě zboží dopravním prostředkem kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen ověřit správnost počtu zboží a neporušenosti jejich obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, kupující je povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je nutné uvést do dodacího listu, jinak právo na mechanické poškozen zboží zaniká.
Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. 
Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, je povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skrytých vad nejpozději do 1 roku po odevzdání věci. Na takové kupní smlouvy se nevztahují ustanovení OZ o prodeji zboží v obchodě, zejména ust. § 2158 až § 2174 OZ.

Délka práva z vadného plnění a uplatnění reklamace

Právo z vady (reklamace) musí být kupujícím uplatněno v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) od převzetí zboží při koupi a není-li zboží osobně odebráno v provozovně prodávajícího, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží kupující přebral od dopravce. Délka práva z vadného plnění (dále též záruční doba) se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, a to až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen zboží převzít. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. Právo z vadného plnění se nevztahuje (nelze uplatnit) na zboží prodávané za nižší ceny, u kterých byla nižší cena sjednána právě s ohledem na vady. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od objevení vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Místem uplatnění reklamace je především provozovna prodávajícího, ve které kupující zboží zakoupil, nicméně kupující je oprávněn reklamaci uplatnit v jakékoliv provozovně prodávajícího. V případě oprávněné reklamace vyřízením výměnou věci (nebo dodáním nové věci), má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na vrácení vadné věci. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující žádný nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). V případě neoprávněné reklamace je zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak. Uplatní-li kupující právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí provozovny prodejce nebo jiný kompetentní pracovník prodejce. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je předmětem reklamace, jaký způsob řešení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol. Prodávající má právo na vybrané druhý zboží stanovit delší záruční dobu než 24 měsíců, kterou vyznačí v záručním listě.

Vyřízení reklamace

Vykazuje-li zboží odstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou lze odstranit opravou, má kupující právo na to, aby zboží bylo uvedeno do bezvadného stavu opravou, nebo není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, výměnou věci se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
Vykazuje-li zboží neodstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem a zboží nelze řádně užívat, jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové (na přání kupujícího a po dohodě s prodávajícím lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne její vyřízení, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu poplatek za uskladnění, který kupující bude povinen uhradit do 10 dno dne jeho vyúčtování. 

Se stížností na jednání prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele se lze obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce.
Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

S veškerými osobními údaji kupujícího je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních ůdajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a provozovatele internetového obchodu www.sleepfox.cz za účelem splnění kupní smlouvy. Na bezpečnost těchto údajů je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na firemním serveru. Kupující má navíc kdykoliv právo písemně požádat o výmaz z databáze zákazníků. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění řádného doručení objednaného zboží a to jméno, příjmení, (firmu), adresu, (sídlo), telefon a e-mailové spojení. Prodávající a provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou využity výhradně za účelem realizace objednaného zboží a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby kupujícího učiněnou bankovním převodem. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, (občanský zákoník), pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, v tomto případě prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Podnikatel – osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná. Jedná se o fyzickou osobu, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se netýkají spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových a aktuálních obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání řádně provedené elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Provedením a odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 11. 2. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní a reklamační podmínky jednostranně měnit.

 

 

Zpracování osobních údajů

Ve smyslu platných právních předpisů Evropské unie (směrnice EU č. 95/46/ES a nařízení 2016/679 Evropského
parlamentu a Rady, představující obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) si Vám dovolujeme
zaslat následující informaci.
GDPR se týká výhradně osobních údajů fyzických osob, nikoliv právnických osob.


Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů. V případě našich odběratelů (prodejců) – právnická osob (dále jen
zákazník) je správcem osobních údajů: relaxování s.r.o. se sídlem Vršovická 796/37, 101 00 Praha 10-Vršovice identifikační číslo: 06603815.

Jaké osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává?
Správce shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje, představující základní identifikační údaje a kontaktní
údaje našich zákazníků fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, dodací adresu.
Pokud nám to umožníte svým souhlasem, můžeme zpracovávat vaše další osobní údaje, a to za účelem zasílání
marketingových akcí, obchodních sdělení (newsletterů) o produktech a službách správce nebo jeho obchodních
partnerů, případně dalších třetích stran.

K jakým účelům správce osobní údaje využívá a zpracovává?
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků bez jejich souhlasu za účelem za účelem plnění smluvních
povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů
správce.
Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci, kteří jsou řádně proškolení a seznámeni
s pravidly ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků
výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho správce údaje zpracovává?
Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po
kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto
osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších
4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či
jiného právního důvodu.

Musíme osobní údaje poskytnout a z jakých zdrojů jsou získávány?
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení
jejich objednávek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů, přičemž tyto údaje jsou nezbytné pro
splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží a bez těchto údajů správce nedokáže
požadovanou dodávku zboží poskytnout.

Jakým způsobem správce zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu zajišťujícími vhodnou
ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo
zničením, jakož i jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně
převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu správce osobní údaje poskytuje nebo předává?
Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena
platným právním předpisem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. Zpracováním osobních
údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné
smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé
osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby (dodání zásilek, marketingová
sdělení atd., přičemž seznam případných zpracovatelů osobních údajů lze najít na webových stránkách
správce).
Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním
údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a
právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich
zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich
třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti,
písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@sleepfox.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv
odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti
takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme
informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit
mailem na adresu info@sleepfox.cz.

Jak správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Zákazník je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když správce poskytuje některé
osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo
ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

 

Zásady používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

  Vydavatel / Název cookie Typ
  CookiesOK Esenciální
  externalFontsLoaded Esenciální
  informationBanner Esenciální
  pcart Esenciální
  PHPSESSID Esenciální
  affiliateUniqueAccessId Esenciální
  SRV_ID Esenciální

 

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

 

Reklamační podmínky

Ahorn zde https://www.ahorn.cz/zadani-nove-reklamace

 

Dárkové poukazy

Jaká je platnost poukazu?

Platnost dárkového certifikátu je 6 měsíce. Pouze v této lhůtě můžete poukaz uplatnit. Nevyužitý dárkový poukaz vám nemůžeme vyměnit za jiný, ani jej nemůžeme proplatit nebo prodloužit jeho platnost.

Co všechno můžete uhradit poukazem?

Dárkovým poukazem můžete zaplatit za zboží na našem e-shopu. Lze jej použít pouze k úhradě zboží o vyšší hodnotě, než je hodnota dárkového certifikátu.

Poukaz se nevztahuje na úhradu poplatků za dopravu ani jiných služeb.

Co když nestihnete poukaz využít?

Nevyužitý dárkový poukaz vám nemůžeme vyměnit za jiný, ani jej nemůžeme proplatit nebo prodloužit jeho platnost.

Jak poukaz uplatníte?

Vložte nákup do košíku, pokračujte k dokončení objednávky a zvolte způsob doručení a platby. Do políčka Dárkový poukaz nebo slevový kód opište kód dárkového poukazu a potvrďte tlačítkem OK. Pokud kombinujete více kódů, oddělte je mezerou nebo čárkou. Celková hodnota dárkového poukazu bude ihned odečtena z ceny zboží a uvidíte tak, kolik zbývá doplatit. Poté stačí objednávku dokončit.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.